top of page

A-KİŞİSEL BİLGİLER

Ad: ANMAR AHMAD MUHAMMED

Soyadı: MUHAMMED

Meslek Unvanı: Prof. Dr.
Cinsiyet: ERKEK
Doğum Yeri &Tarih: Bağdat-Irak-06.11.1971

E-Mail : anmarahmad@yahoo.com
              aammuhammed@fsm.edu.tr

B- BİLİMSEL DİPLOMALARI

  1. 1998-1999 eğitim ve öğretim yılında Irak Üniversitesi Usûlüddin (İlâhiyat) Fakültesi Akaid, Davet ve İslâm Düşüncesi bölümlerinden “Çok iyi” derecesi ile İslâm Bilimleri ve Edebiyatı lisans diploması almıştır.

  2. 2001 yılında Irak Üniversitesi Usûlüddin Fakültesi’inde, “Dinler” alanında, dair gerekli formasyonu tamamladıktan sonra “Pekiyi” derece ile yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans 1. tezinin başlığı “es-Salb ve’l-kıyâm fi’l-Mesîhiyye Dirâse Tahlîliyye” (Hıristiyanlıkta İsâ’nın Çarmıha Gerilmesi ve Kıyâmı/Tekrâr Diriltilmesi Meselesi – Tahlîlî İnceleme) şeklindedir. 2. Tezinin başlığı ise “el-Enâcîlu’l-erbaʻa ve medâ’l-vusûk bihâ min vicheti nazari’l-İslâm” (İslâm’ın Bakış Açısıyla Dört İncil ve Güvenilirliklerinin Boyutları) şeklindedir.

  3. 2005 yılında Irak Üniversitesi Usûlüddîn Fakültesi Felsefe-Usûluddîn bölümü “Karşılaştırmalı Dinler” alanında Pekiyi derece ile doktorasını tamamlamıştır. Doktora tezinin başlığı “Neş’etu’l-fikri’l-lâhûtî el-Mesîhî ilâ mukarrarâti’l-Mucemmeʻi’l-Kustantîniyye el-evvel senete 381 m. Dirâse Tahlîlliyye” (Birinci Kostantiniyye Konsiline Kadar Hıristiyân Lâhûtî Düşüncesinin Ortaya Çıkışı -Tahlîlî İnceleme).

  4. Bilimsel Terfi Konseyinin 118 sayılı, 24/03/2009 tarihli raporu doğrultusunda Irak rektörünün vermiş olduğu onay ile Yardımcı Doçent unvanını elde etti. 

  5. Bilimsel Üniversite Yönetim Kurulunun 27.02.2017 tarihli 244/01 sayılı kararı raporu doğrultusunda Fatih Sultan Mehmet rektörünün vermiş olduğu onay ile Doçent unvanını elde etti. 

  6. Üniversite Yönetim Kurulu'nun 24.08.2022 tarih ve 428/01 sayılı kararı ile 2547 sayılı kararı raporu doğrultusunda Fatih Sultan Mehmet rektörünün vermiş olduğu onay ile profesorlık unvanını elde etti. 

C-AKADEMİK FAALİYETLERİ

1-2004-2006 yıllar arasında ırak üniversitesi kuran-ı kerim bilimleri bölümü ihtisasında edebiyat fakültesinde misafir hocalığını yapmak.

2-2006-2009 yıllar arasında ırak üniversitesi, usul eldin fakültesi, inanç bölümü ihtisında okuyan lisans diplomasını hazırlayan öğrencilere hocalık yapmak.

3-16.08.2008 -01.10.2012 tarihleri arasında ırak cumhuriyeti usul el din fakültesi ki daha önceki adı (İslam üniversitesin)‘de inanç ve çapraz dinler bölümünde Prof. Dr. Olarak öğretim üyeliği yapmıştım.

4-2011-2012 yıllar arasında imam azam fakültesinde (dinler arası diyalog) dersinin yüksek lisans yapan öğrencilere ve (karşılaştırmalı dinler) dersinden doktorluk yapan öğrencilere tarafımdan hocalık yapmak görevini üstlenmiştim.

5-2009-2012 yıllar arasında inanç ve usul eldin bölümü fakültesinde yüksek lisans ve doktorluk hazırlığı yapan öğrencilere hocalık yaptım.

6-01.01.2013 -01.08.2013 tarihleri arasında Ürdün Haşim’i krallığı ülkesi, Arap düşüncesi forumu, New York uluslararası eğitim enstitüsü tarafından düzenlenmiş olan eğitim gelişim programına davet edilip katılmam olmuştur. 

7-01.08.2013 -31.12.2014 tarihler arasında Ürdün Haşim’i kırarlığı ülkesi, kraliyet ensistü, dinler araştırmaları bölümünde, New York uluslararası eğitim enstitü tarafından düzenlenmiş olan eğitim gelişim programına davet edilip katılmam olmuştur.   

8-2015 Eylül ayından beri İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde doçent doktor olarak görev yapmaktayım.

9- 2018 yılından itibaren de Lübnan-Trablus üniversitesinde islami ilimler bölümünde dinler tarihi dersini okutmaktayım.

D- İDARİ FAALİYETLERİ:

1-2005 yılında usul eldin fakültesi inanç bölümünde konsey başkanlığı görevini almıştım.

2-2009 yılında usul eldin fakültesi çapraz dinler bölümünde başkanlık görevini yapmıştım.

3-2009-2010 yıllar arası bilimsel araştırmaları ve öğrenci işleri görevini, rektörlük yardımcısı olarak üstlenmiştim.

4-2009-2012 yıllar arası yönetmenlik ve mali işleri görevini, rektörlük yardımcısı olarak üstlenmiştim.

5- 2014 yılında Britanya eğitim ve danışmanlık okulundan tarafıma etkili eğitmen unvanı diploması verilmiştir.

6- 2019 yılından itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesi  İslami ilimler fakültesinde dış ilişkiler bölümünden sorumluyum.

E-DİLLER

1-Arapça

2-İngilizce

3- Türkçe  (az)

4-Fransızca (çok az)

5-İbranice (çok az)

ULUSLARARASI ÖDÜLLER

  1. ULUSLARARASI EĞİTİM ENSTİTÜSÜ (IIE) ÖDÜLÜ (ABD) (2013)

  2. ULUSLARARASI EĞİTİM ENSTİTÜSÜ (IIE) ÖDÜLÜ (ABD) (2014)

  3. KATAR “I. ULUSLARARASI MEDENİYETLER DİYALOĞU” ÖDÜLÜ (2018)

KİTAPLARI:

1- el-Lâhûtu’l-Mesîhî Neş’etuhu ve Tabîʻatuhu (Hıristiyan Teolojisi, Ortaya Çıkışı ve Yapısı). Dâru’z-Zemân li’t-Tabîʻati ve’n-Neşr, Dimeşk, 1. Baskı, 2010.

2- Muhâdarât fî Târîhi’l-Edyân, (Dinler Tarihi Dersleri) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından 2016 yılında basılmış ders kitabı.

3- el-Hivâr Beyne Etbâʻi’d-Diyânâti’s-Semâviyyeti’s-Selâs el-Âfâk ve’t-Tahaddiyât (Üç Semâvî Dinin Takipçileri Arasında Diyalog -Öngörüler ve Zorluklar-) adlı kitabın neşri. Dâru’r-Risâle, Irak, 2022.

4- İlmu’l-Edyâni’l-Mukâran Dirâsât fi’d-Diyânâti’s-Semâviyyeti’s-Selâs (Karşılaştırmalı Dinler “Üç Semâvî Din” Hakkında İncelemeler" adlı kitabın neşri. Dâru’r-Risâle, Irak, Samarrâ, 2022.)

KİTAP DÜZENMELERİ:

1- Anadolu Üniversitesi, İlahiyat Önlisans Programı, Yaşayan Dünya Dinleri ders kitabının Arapça çevirisinin (ed-Diyânâtu’l-ʻAlemiyye el-Hayye) (1-10. Üniteler) editörlüğü. 2019, Eskişehir

YAYIMLANMIŞ ARAŞTIRMALARI VE MAKALELERİ

1- İSLAM LİGİ DERGİSİNDE HIRİSTİYAN KİLİSELERİNDE BULUNAN İNCİL YAHUDA NIN KEŞFİ DOĞRULTUSUNDA” YAPTIĞIM ARAŞTIRMANIN 281-318 SAYFA-2008 YILIN 1-21 SAYISINDA YIYNMASINI BİLDİRMEKTEYİM.

2- İSLAMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİNİN YAYINLADIĞI YARIM YILLIK BİLİMSEL DERGİ NDE 449-478 SAYFALARINDA 1-23 SAYILI 2009 YILIN YAYIMINDA BULUNAN VE YAPTIĞIM “PEYGAMBER YUŞAA BİN NUN VE AHDİL KADİM OMUZLARINDA” ARAŞTIRMAMIN BULUNDUĞUNU BİLDİRMEKTEYİM.

3- MİLADIN İLK ASRINDA HRİSTİYAN MÜCAHİTLERİNİN İNANCI VE ÇAĞRI YAZILARI –YAKUP İNMUZCA - ÇAĞRI YAZISI NIN İMAM AZAM FAKÜLTESİNİN DERGİSİNE ÖZGÜ 8. SAYILI 1430 HİCRİ EYLÜL 2009 YILI YAYIM IN 377 SAYILI MAKALAM BULUNMAKTADIR.

4- MALEZYA NİLAY –DAR ALŞAKİR 2013 TARİHİNDE YAYINCILIK MATBAACILIK TARAFINDAN YAYINLANAN “İLAHİ VAHİ KAVRAMI VE KURANİ-KERİMDEKİ DOĞALIĞI” ARAŞTIRMA MAKALESİ TARAFINDAN YAPILDIĞINI BİLDİRMEK DEYİM.

5- el-Kanavâtu’l-Fadâiyye ve Devruhâ fî Neşri’l-Vaʻyi’l-İctimâʻî ve’s-sosyolocî li’l-Efrâd -el-Hivâr ve Kabûlu’l-âhar Nemûzecen. (Televizyon kanalları ve bireylerin toplumsal ve sosyolojik bilinçlerinin yayılmasındaki rolleri -diyalog ve başkasının kabulü örnekliği). Irak Üniversitesi Dergisi, altı aylık bilimsel hakemli dergi. İslâmî Araştırma ve İncelemeler Merkezi tarafından yayınlanmaktadır. Sayı 4/34, yıl: 2015.

6 en-Nubuvvetu fi’d-Diyâneti’l-Yahûdiyyeti Mefhûmuhâ ve Tabîʻatuhâ Beyne’l-ʻAhdi’l-Kadîm ve Delâleti’l-Hâirîn (Ahd-i Kadîm ve Delâletu’l-Hâirîn Kitabına Göre Yahûdîlik Dininde Nübbüvvet İnancı Manası ve Tabiatı). Samarra Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt: 12, sayı: 45, 11. Yıl, Haziran, 2016.

7- et-Tesâmuh ve Eseruhû fî Binâi’l-Muctemeʻi’l-İslâmî Dirâse fî Resâili’n-Nûr (Hoşgörü ve İslam Toplumunun İnşasındaki Etkisi -Risâle-i Nûr Edebiyatı Hakkında Bir İnceleme). Sirru Men Reâ İnsânî Araştırmalar Dergisi, Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, Samarra Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, cilt: 14, sayı: 54, 13. Yıl, Ağustos, 2018.

8- Biblical Apostle Judas Iscariot A Critical Evaluatıon Of His Integrity (İncil Havarisi Judas Iscariot Dürüstlüğünün Eleştirel Bir Değerlendirmesi). el-Kalem Dergisi, İslâmî İncelemeler Enstitüsü, Pencap Üniversitesi, Pakistan İslâm Cumhuriyeti, cilt: 24, sayı:1, Nisan, 2019. (Volume 24, Issue No. S-1, April-2019).

9- el-Krîstûlûciyyâ (Tabîiʻatu’s-Seyyidi’l-Mesîh fî Felsefeti John Hick). Kristoloji (John Hick Düşüncesinde Hz. Îsâ’nın Tabiatı). FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, sayı: 14, Güz, 2019.

10 - el-Feylesof John Hick Hayâtuhû ve Ehemmu Efkârihi el-Lâhûtiyye -Arz ve Tahlîl- (Filozof John Hick ve Önemli Teolojik Fikirleri -Arz ve Tahlîl). Mecelletu Kulliyyeti’l-Ulûmi’l-İslâmiyye (İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi), Bilimsel Hakemli Dergi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, sayı: 1, Aralık, 2020.

 11. Mevâddu Ulûmi’l-Edyân fî Kulliyyâti’ş-Şerîʻa Beyne’t-Taʻlîmi’t-Taklîdî ve’r-Rakmî, Dirâse Mevdûiyye (Geleneksel ve Dijital Eğitim Arasında Şeriat Fakültelerindeki Din Bilimleri Materyalleri -Nesnel Çalışma-). Irak Üniversitesi Dergisi Eki, İslâmî Araştırma ve İncelemeler Merkezi, altı aylık bilimsel hakemli dergi, sayı: 15/2, yıl: 2020.

12. (Monotheistic Religions' Role to Promote Coexistence Values in multi-religious societies (Studies of Ten Commandments) (Tek Tanrılı Dinlerin Çok Dinli Toplumlarda Birlikte Yaşama Değerlerini Teşvik Etmedeki Rolü -On Emir Çalışmaları-). Irak Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi, Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, sayı: 27, cilt: 3, Haziran, 2021.

YAYINLANMAK ÜZERE KABUL EDİLEN ARAŞTIRMALAR

"RUHSAL FAKTÖR VE MEDENİYETLERİN OLUŞUMU VE GERİ DÖNÜŞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (PROFESÖR MALİK BİN NABİ'NİN DÜŞÜNCESİNDE ANALİTİK BİR ÇALIŞMA)" BAŞLIKLI YAYINA UYGUN BİR ARAŞTIRMA, "KONFERANSIN" MALİK BİN NABİ'NİN YENİDEN CANLANMA KOŞULLARI "KİTABININ BİR SÜRE İÇİN DÜZENLENEN" RÖNESANS SORULARI " (2-4 ŞUBAT ARASINDA 2019, DOHA - KATAR).

YAYINLANMAYAN ARAŞTIRMALARIM :-

1- 2014 TARİHİNDE KRALİYET DİNİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜ SÜNE VERDİĞİM İSLAM DİNİNDE BAĞIŞLAMAK VE PAYLAŞMAK KAVRAMININ ARAŞTIRMA MAKALESİ, AYNİ ZAMANDA İMAM HATİP HOCALARININ DELİLİ OLARAK KULLANILAN YAZIDIR.

2-PEYGAMBER EFENDİMİZ MOHAMMED SALLALAHU ELEHİ VE SELLEMİN DESTEKLEME MAKALEMİN İÇERİĞİ SÜNNE ALNEBEVİYE VE HIRİSTİYAN İNCİLLERİİN ARAŞTIRMALARI VE PROGRAM YAZILARI İLE İLGİLİ 3. DESTEKLEME KONFERANS PROGRAMINA 2012 TARİHİNDE   ARAŞTIRMA YAZIM.

3-İSLAM ÜNİVERSİTELERİNDE İSLAM DİNİ İLE İLGİLİ ANLATIM KAVRAMLARININ ANLAŞILMASINDA  BULUNAN ZORLUKLARIN  ÇÖZÜMLERİN ARAŞTIRMASINI 2008 YILINDA YAPIP USULELDİN FAKÜLTESİNE VERDİĞİMİ BİLDİRMEKTEYİM.

4- IRAK ÜNİVERSİTESİ DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE VERDİĞİM VE YAYINLANMAYAN KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ MÜFREDAT ÖNERİMİ ‘BEKLENTİLER VE GERÇEKLER’ADLI  FORUMDA BİLDİRDİM. 11.04.2011

5- DİNİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KIRALİYET ENSTİTÜ NE 2014 YILINDA VERDİĞİM VE YAYINLANMAYAN ARAŞTIRMAM KONUSU MUSLUMANLARIN BİRBİRİNE KAN BAĞLIKLARI YASAKLARI 

YAYINLANMIŞ MAKALELER

1 - KRALİYET ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN YAYINLANAN "BÜLTEN" DERGİSİNDE "YAHUDİ DÜŞÜNCESİNDE VAAT EDİLEN ARAZİ" MAKALESİNİN YAYINLANMASI, 47, DÖRDÜNCÜ YIL 2014, S 16-19.

2 - KRALİYET DİNİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN YAYIMLANAN BÜLTENİN BÜLTENİNDE YER ALAN "​BAŞKALARINA KARŞI İSLAMI HOŞGÖRÜ İLKELERI" NİN YAYINLANMASI, 46, DÖRDÜNCÜ YIL 2014, S 13-33.

3 - ALOUKA İNTERNET SİTESİNDE  " İSTANBUL'DA ARAPÇA ÖĞRETEN BIR TÜRK KOLEJI" BAŞLIKLI BİR MAKALENİN YAYINLANMASI,

HTTP://WWW.ALUKAH.NET/WORLD_MUSLİMS/0/98482

bottom of page